This page is currently only available in Dutch.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Brickplaza.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
1.2 Klant: de natuurlijke persoon met wie Brickplaza.nl een overeenkomst aangaat.
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen de klant en Brickplaza.nl.
1.4 Product: ieder op grond van de overeenkomst door Brickplaza.nl te leveren of geleverd goed.
1.5 Website: www.brickplaza.nl.
1.6 Dag: kalenderdag.

Artikel 2 Algemeen
2.1 De website van Brickplaza.nl richt zich momenteel uitsluitend op de Nederlandse en Belgische markt.
2.2 Door het gebruik van de website van Brickplaza.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan op de website.
2.3 Indien ook de klant naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Brickplaza.nl ingestemd is.
2.4 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

Artikel 3 Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. Brickplaza.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld en worden eventueel overgemaakte bedragen voor de betreffende bestelling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen teruggestort op uw rekening.

Artikel 4 Prijzen
4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via onze website gecommuniceerd.
4.2 Brickplaza.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die duidelijk onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, zet-, of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
4.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
4.4 Prijsverhoging na de totstandkoming van de overeenkomst is toegestaan indien de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke regeling of bepaling.

Artikel 5 Leveringen en leveringstermijnen
5.1 Brickplaza.nl streeft ernaar om bestellingen binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Brickplaza.nl echter niet verplicht.
5.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de betaling. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.
5.3 De door Brickplaza.nl opgegeven levertijden gaan in na ontvangst van de betaling.
5.4 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden.
5.5 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Brickplaza.nl zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.
5.6 De bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres.
5.7 Indien de klant meerdere producten bestelt, kan het zijn dat het in meer dan één levering wordt uitgeleverd.
5.8 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn bezorgd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

Artikel 6 Betalingen
6.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.

Artikel 7 Retourneren
U dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
- U kunt uitsluitend de hele bestelling retourneren.
Het product dient onbeschadigd, in originele ongeopende verpakking teruggezonden te worden.
- Het originele factuur dient mee teruggezonden te worden.
- Het verzendrisico van het terugsturen zijn voor de klant.
- Als uw bestelling bij u is afgeleverd, heeft u veertien dagen de tijd om de gehele bestelling te retourneren. Na deze periode kan de koop niet meer ontbonden worden en wordt definitief. Na retourneren van de gehele bestelling zal het retour te ontvangen bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen teruggestort worden op uw rekening.
- Bij klachten of beschadiging (tijdens transport), dient u eerst per e-mail contact op te nemen met Brickplaza.nl

Artikel 8 Annulering van uw bestelling
Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden of doorgestuurd naar ons magazijn, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mailte sturen. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, zal Brickplaza.nl u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen.

Artikel 9 Garantie
9.1 Brickplaza.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
9.2 Het factuur geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
9.3 Brickplaza.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Brickplaza.nl.
9.4 Brickplaza.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade.

Artikel 10 Overmacht
In geval van overmacht is Brickplaza.nl niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade.


Brickplaza.nl
Meidoornhof 15
2678 RD De Lier
KvK-nummer: 272.752.92
BTW-nummer: NL17.98.66.205.B01